Algemene voorwaarden

                                                                                                                                       

A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N  LIJFSTIJL Centrum Hoofddorp LCHD

 

A r t i k el 1: Contractduur en opzegging

Inschrijfgeld dient te worden voldaan bij start lidmaatschap. Contractduur is afhankelijk van gekozen termijn. Opzegtermijn is 1 kalendermaand. Het lidmaatschap wordt  na de eerste periode stilzwijgend verlengd met iedere maal één kalendermaand. U kunt op ieder dag van een lopende maand opzeggen, waarmee u abonnement met ingang van de laatste dag van de volgende maand beëindigt. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels invullen van het LCHD opzegformulier te verkrijgen aan de LCHD  balie.

A r t i k el 2: Kosten
Het lidmaatschapsgeld welke de cursist verschuldigd is, kan eenzijdig door LIJFSTIJL Centrum Hoofddorp (LCHD ) worden aangepast onder invloed van o.a. kostprijsfactoren.

A r t i k el 3: Betalingsverplichting
Betalingen geschieden per automatische incasso voor aanvang van het begin van de nieuwe termijn (automatische incasso’s geschieden rond de 30ste van elke maand). Bij automatische incasso dient er zorg te worden gedragen voor  voldoende saldo en correcte bank en adresgegevens. In geval van regelmatige storno’s behoud LIJFSTIJL Centrum Den Helder het recht de overeenkomst te beëindigen, waarbij u automatisch de toegang tot de faciliteiten van LCHD  wordt ontzegd. Een eventuele achterstand is per direct eenmalig opeisbaar.

A r t i k el 4: Trainingsvoorwaarden en lestijden
Er kan vrij getraind worden gedurende de openingstijden vermeld op www.lijfstijlcentrumhoofddorp.nl. Bij groepslessen wordt altijd getraind onder begeleiding met een maximaal aantal deelnemers per les. Men dient bij afwezigheid vooraf afbericht te doen. Men dient zich in te schrijven voor vaste lestijden. Bij een aanwezigheid van minder dan 50% op de vaste lestijd in een kwartaal, behoudt LCHD  het recht het betreffend lid te verplaatsen naar een andere lestijd. Zonder dat dit zal leiden tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave.
De lestijden worden vastgesteld door LCHD . Tijdens officiële feestdagen en de periodes laatste week juli, eerste week augustus en tussen kerst en oud en nieuw is LCHD  gesloten. LCHD  behoudt zich het recht tijdens officiële schoolvakanties een aangepast lesrooster te voeren, zonder dat dit zal leiden tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave.

A r t i k el 5: Huishoudelijk reglement
De cursist houdt zich aan de door of wegens de directie van LCHD  gegeven instructies en vastgestelde (huishoudelijke) reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de cursist de instructies en/of reglementen overtreedt, is zulks een reden om de cursist de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen, onverminderd de verplichting om het lidmaatschapgeld over de gehele overeengekomen periode te voldoen.

A r t i k el 6: Aansprakelijkheid
De cursist verklaart dat hij/zij  de onderhavige instructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist LCHD  vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. LCHD  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen. Dit geldt ook voor goederen die op het parkeerterrein voor LCHD  heeft staan.

A r t i k el 7: Opschorten lidmaatschap
Indien gewenst kan het lidmaatschap op ieder gewenst moment worden bevroren. Dit gaat in op de eerstvolgende 1e dag van de daaropvolgende maand. Bij het bevriezen van het langer dan 1 maand (lees 1 betaalperiode), geeft het lid zijn eventuele vaste plaatsen in groepslessen op.

A r t i k el 8: Verantwoordelijkheid cursist
De cursist belooft plechtig alle aanwijzingen van de LIJFSTIJL Coaches nauwgezet op te volgen, teneinde een geweldig fit resultaat te krijgen en te behouden. Bij het bewust niet opvolgen van de aanwijzingen en of  het niet regelmatig volgen van de trainingen zonder afbericht, zal LCHD  het lidmaatschap met de cursist beëindigen. Indien niet tevreden krijgt u uw oude lichaam vanzelf terug J.

Versie maart 2014

 

                                                                                             

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga akkoord

PARAAF voor akkoord               ……………………